Ontstaan en groei van de adventgemeente Leiden

Nadat voor het eerst in 1901 berichten van Leiden (11 leden) en in 1902 (12 leden) gemeld worden in de verslagen, komt de gemeente Leiden vanaf 1904 niet meer voor in de kwartaalberichten.

In 1902 vond er een afscheiding plaats waarbij 141 van de 178 leden, die het Nederlandse veld toen telde, tezamen met de meeste predikanten de kerk verlieten wellicht dat dit de reden is.

Vanaf het 3e kwartaal 1911 is er waarschijnlijk een herstart geweest en wordt er een ledental van 8 gemeld, 10 jaar later (1921) zijn dit er 16.

Evangelisatie gebeurde in die tijd veelal door openbare lezingen.

In ‘Het Leidsch Dagblad’ is een aankondiging te vinden van een openbare lezing, door P. Rijsdam (een van de eerste advent predikanten) over het ‘Profetisch woord voor onze tijd’ voor 31 januari 1900.

In een uitgave van ‘De Arbeider’ van juli 1910 is sprake van een tentevangelisatie in Leiden.

De Heere heeft ons aldaar geholpen eene plaats te vinden. Een heer in Voorschoten was zoo bereidwillig ons een terrein voor dat goede doel gratis te geven en we willen hopen dat ook de arbeid met de tent in Leiden rijke vruchten zal opleveren.

Op dat moment was er een tent in Leiden en een in Rotterdam.

In totaal waren er drie tenten. Twee kleinere en een grote met 400 zitplaatsen. De linnen tent deed zijn intrede in 1909/10 in Nederland. In 1903/4 werd geëxperimenteerd met een houten tent in Drente en Groningen (de veengebieden’). Dit was geen succes omdat timmerlieden de tent steeds in elkaar moesten zetten en af moesten breken. Ook de opslag was een probleem.
Vanaf 1905 werden tenten vervaardigd en gerepareerd te Friedensau, waar onze theologische school was gevestigd. Men kon daar ook het vak van tentenmaker leren. De tent als evangelisatiemiddel is in de jaren 30 verdwenen. Het weer in Nederland was te onbestendig om er mee door te gaan.

In ‘De Arbeider’ (voorloper van de Adventbode of Advent) van januari 1911, is er sprake van een doopfeest in Den Haag op 4 december 1910, van 2 mensen uit Leiden, alwaar br. P. Voorthuis jr. werkt.

In april 1911 meldt ‘De Arbeider’ : “Op 12 maart 1911 werden er in Den Haag 4 leden uit Leiden, waar br. P. Voorthuis jr met de zrs. v.d. Hoeve werkt, door ‘den doop in den dood begraven’.

Bericht van P. Voorthuis jr. in ‘de Arbeider’ nr. 4 1912.

Na ongeveer 6 maanden met Br. Wibbens te Rotterdam gearbeid te hebben, werd mij opgedragen wederom te Leiden, de Advent-waarheid aan de nog sluimerende stedelingen te verhandigen. Bij aanvang trachtte ik door openbare lezingen eenige belangstelling te trekken, doch tot mijne teleurstelling moest ik wegens te geringe opkomst de vergaderingen opheffen, en mij dus met bijbellezingen aan huis vergenoegen. De Heere heeft echter mijne zwakke pogingen niet vruchteloos gelaten. Drie belangstellenden hebben zich bereid verklaard om, trots al de moeilijkheden welke zij op dezen nieuwen loopbaan zullen ontmoeten, den Heere getrouw te blijven, en Hem in alles te gehoorzamen.

In ‘de Arbeider’ van juli 1912, is er een melding dat: op den 5en mei een tweetal broeders en eene zr. uit Leiden te Den Haag gedoopt werden, waardoor het ledental aldaar thans een dozijn bedraagt.

In 1911 waren er in Nederland 2 ingezegende predikers (Br. J. Wibbens en Br. P. Schilstra) en 3 Bijbelarbeiders en bedroeg het aantal leden in Nederland 231. Tien jaar later in 1921 waren er 323 leden.

In 1912 bestond het landelijk bestuur uit:
Voorzitter: Br. J. Wibbens, secretaris: P. Voorthuis jr.
Penningmeester v/h Ned. Veld: Zr. N. Schatterer
Penningmeester Centrale Armenkas: Br. W. van Eijseren
Kolportageleider: Br. A. Postema
Ingezegende predikers: Brs. J. Wibbens, P. Schilstra, Bijbelarbeiders: Brs. T. Luchtenberg, P. Voorthuis jr. P. Meijer, Zr. Joh. Kunne.

In de jaren ’12/13 verschijnen in de krantenberichten uit Leiden van diverse lezingen door o.a. J. Wibbens.

In de jaren ’20 worden er lezingen gehouden door o.a. J. Wintzen en F.J. Voorthuis.

In 1911 vestigt P.Voorthuis (zendeling) zich in Leiden (Prinsenstraat 39a), in januari 1912 staat hij ingeschreven als zendeling op het adres: Vaartkade 1 te Leiden. (informatie Leidsche Courant)

Vanaf 1955 krijgt Leiden haar eerste eigen predikant en wel Ds. K.C. van Oossanen.

Voor die tijd werd de gemeente geleid door ouderlingen. J. van Iterson heeft jarenlang deze funktie in de gemeente vervuld, daarnaast was hij Landelijk Colportageleider.

In die tijd was vooral het thema ‘Waar zijn onze doden?’ een gewild onderwerp.

Vrijwel elke week werden er openbare lezingen gehouden, waarvoor een zaaltje gehuurd werd.

Predikanten vanaf 1955:

1955 – 1967 K.C. van Oossanen

oktober 1967 – april 1972 -C.P. de Ruiter

april 1972 – september 1977 – C. van Ree

september 1977 – oktober 1982 – S. Bouwer

november 1982 –  januari 1988 – H. Rosman

januari 1988 – mei 1990  – Gerrit Altink

september 1990 – april 2003 – Wim Altink

april 2003 – augustus 2005 – Dieter Versteegh

augustus 2005 – februari 2007 – Martin Altink

februari 2007 – maart 2013 – Dwight van Ommeren/Jane Froma

maart 2013 – november 2017 – Guisele Berkel

november 2017 – 2021  – Wim Altink

      september 2021 – heden  – Choni Miguel

De eerst bekende plaats (1924) van samenkomst is Jan Vossesteeg, Gebouw Prediker.

Daarna wordt er vergaderd in het Gebouw van Christelijke Belangen, aan de Oude Singel 236 (melding 1949)

Vanaf 3 januari 1959 worden er diensten gehouden in de Doopsgezinde Gemeente , Lokhorstkerk.

Vanaf begin 1983 verhuisden we naar Voorschoten, en hebben bijna 35 jaar gebruik gemaakt van het kerkgebouw ‘de Ontmoeting’, met de belangrijkste reden de bereikbaarheid en de parkeerproblemen die er ontstonden in het centrum van Leiden.

Vanaf  2017 moesten we op zoek naar een andere ruimte, omdat ‘de Ontmoeting’ verkocht was door de PKN en het niet langer als kerkgebouw gebruikt kon worden. Oegstgeest werd onze nieuwe bestemming, sinds maart 2018 kerken we in het prachtige gebouw ‘de Regenboog’.

eerste gebouw waarin gekerkt werd: JanVossensteeg17, Gebouw Prediker.

Terug naar overzicht ‘over ons’