Zevende-dags Adventisten

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is een wereldwijde protestantse kerk. De Zevende-dags Adventisten Leiden gaan naar de kerk in Oegstgeest. Nederland telt ruim vijftig adventgemeenten verspreid over het hele land. Deze bieden samen een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen.

Adventgemeente Leiden: naar de kerk in Oegstgeest

De gemeente Leiden is ontstaan in 1911. Hoewel wij zo’n 45 jaar geleden uit het centrum van Leiden verhuisden naar Voorschoten en vanaf 1 maart 2018 naar Oegstgeest, blijven we ons ‘gemeente Leiden’ noemen. Wij zijn een regiogemeente voor Leiden en ruime omgeving.

Wij gaan naar de kerk in Oegstgeest; onze bijeenkomsten vinden vanaf 1 maart 2018 plaats in het kerkgebouw ‘De Regenboog’, Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest. Hier vieren wij elke zaterdag de sabbat.

Zevende-dags Adventisten

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is een wereldwijde protestantse kerk. Nederland telt ruim vijftig adventgemeenten verspreid over het hele land. Deze bieden samen een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen. De Zevende-dags Adventisten, gemeente Leiden, gaan naar de kerk in Oegstgeest.

Adventgemeente Leiden: naar de kerk in Oegstgeest

De gemeente Leiden is officieel ontstaan in 1911. Hoewel wij in 1983 uit het centrum van Leiden verhuisden naar Voorschoten en vanaf 1 maart 2018 naar Oegstgeest, blijven we ons ‘gemeente Leiden’ noemen. Wij zijn een regiogemeente voor Leiden en ruime omgeving.

Onze bijeenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw ‘De Regenboog’, Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest. Hier vieren wij elke zaterdag de sabbat.

THEOLOGISCHE WEERGAVE

onze geschiedenis wereldwijd

DE GESCHIEDENIS VAN HET ADVENTISME WERELDWIJD begon in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw, toen in het noordoosten van de Verenigde Staten een omvangrijke opwekking plaats vond in de protestantse kerken. Deze ging gepaard met een diepe belangstelling voor de profetische gedeelten van de Bijbel.

De voorspelling van William Miller dat de Christus in 1843 of 1844 zou terugkeren naar deze aarde bleek helaas een verkeerde interpretatie van Daniel 8:14. Een kleine groep bleef echter zoeken en bestudeerde de Bijbel grondig en kwam tot een beter begrip van de profetie. In hun kring waren de grondleggers van het Zevende-dags Adventisme te vinden. Deze groep groeide en dit leidde in 1863 tot de formele oprichting van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten. (Meer weten: bekijk de speelfilm over het ontstaan van de Zevende-dags Adventisten.)

Praktische christenen

ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN WILLEN PRAKTISCHE EN BEWUSTE CHRISTENEN ZIJN. Studie van de Bijbel heeft hen tot hun inzichten gebracht. Inzichten waar we veel waarde aan hechten en graag uitdragen in onze acties. Met onze sabbatviering, initiatieven in ontmoeting, bijbelstudie, gezondheidsactiviteiten en ontwikkelingssamenwerking, geven wij actief vorm aan deze waarden. Ontzag voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft ons richting geven.

In de loop van anderhalve eeuw is de adventkerk gegroeid tot een wereldwijde beweging die in 204 landen is gevestigd. Ten minste 20 miljoen personen beschouwen zichzelf wereldwijd als adventist. Dat aantal blijft groeien; jaarlijks treden nu meer dan 1 miljoen nieuwe leden toe.

onze naam

IN ONZE GELOOFSOPVATTING HEBBEN ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN VEEL GEMEENSCHAPPELIJK MET ANDERE CHRISTENEN. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan – is daarbij het brandpunt. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het adventisme.

In de naam van de kerk zijn twee kenmerken verwoord: de zevende dag en de wederkomst van de Heer (advent).

 • Zevende-dags adventisten vieren de zaterdag (de bijbelse “sabbat”) van vrijdagavond tot zaterdagavond als hun wekelijkse rustdag.

 • De wederkomst van Christus, en een complex van gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij meeste andere christenen het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.

wat wij geloven

Op grond van de Bijbel zijn Zevende-dags Adventisten tot een aantal conclusies gekomen. Dit zijn de belangrijkste:

 • Adventisten geloven in de drie-enige God-Vader, Zoon en heilige Geest.
 • Jezus Christus is God en werd mens. Door zijn dood, opstanding en vóórtdurend middelaarschap is voor ons zondige mensen eeuwig behoud mogelijk geworden. Het sleutelwoord is genade en niet menselijke inspanning.
 • God is door zijn heilige Geest bij ons en rust ons toe met geestelijke gaven.
 • De Bijbel is door God geïnspireerd en geeft ons inzicht in hoe we zo optimaal mogelijk kunnen leven. De Bijbel informeert ons ook over “de grote strijd” die zich achter de schermen van de wereldgeschiedenis afspeelt.
 • God schiep de tijd in eenheden van zeven dagen en gaf een extra waarde aan de zevende dag. Hij heeft een bijzondere zegen verbonden aan het “heiligen” van de zevende dag (zaterdag) als de sabbat.
 • De wereldgeschiedenis loopt ten einde. De terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde is de finale oplossing waarop de Adventgelovige zijn hoop heeft gericht. Alle tegenkrachten zullen het niet van het Koninkrijk van God kunnen winnen.
 • Als schepsel heeft de mens verplichtingen tegenover zijn Schepper. Dat heeft concrete gevolgen voor hoe hij met zijn lichaam en al het materiële en immateriële dat hem is toevertrouwd omgaat.
 • De mens is een eenheid van geest, ziel en lichaam. De Schepper heeft beloofd elke individuele mens die zich op Hem verlaat, te herscheppen en zo zijn eeuwige bestemming te doen bereiken. De dood is te vergelijken met de slaap. Het is een intermezzo van onbewust-zijn dat eindigt bij de wederkomst van Christus.
 • God weet wie Hem toebehoren, en zijn heil reikt verder dan kerkmuren. Maar het is zijn wens dat er ook een zichtbare gemeenschap is van mensen die Hem trouw willen zijn. De doop door onderdompeling markeert zowel de innerlijke beslissing om met God door het leven te gaan als het begin van een actieve betrokkenheid bij de zichtbare gemeenschap van gelovigen.
 • Wie beseft wat Christus voor hem heeft gedaan zal een aandeel willen hebben in de verdere verspreiding van de goede boodschap van het heil, toegespitst op de fase van de geschiedenis waarin we nu leven.

ONZE 28 GELOOFSPUNTEN

Ons geloof is samengevat in 28 geloofspunten. Advent, het ledenblad van de kerk, publiceert ieder kwartaal een bespreking van één of meerdere geloofspunten. Voor wie liever een boek in handen heeft schreef ds. Reinder Bruinsma Wat zevendedags-adventisten geloven.

Logo Zevende-dags Adventisten

BETEKENIS VAN ONS LOGO

Om de herkenbaarheid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten te vergroten en een stukje eenheid als wereldkerk te waarborgen is er een logo ontworpen, waar officiële kerkelijke instanties gebruik van maken. In het logo zijn verschillende symbolen te herkennen.

geschiedenis gemeente leiden

In 1901 worden er voor het eerst berichten over de Zevende-dags Adventisten in Leiden gemeld, en wel over het ledenaantal (11 leden). Evangelisatie gebeurde in die tijd veelal door openbare lezingen en in tenten. In 1911 is de gemeente Leiden officieel ontstaan.

feature film over de geschiedenis van de Zevende-dags Adventisten

Tell the World

Jaren van planning en fondsenwerving ging vooraf aan het maken van ‘Tell The World’, de grootste productie ooit gemaakt over de geschiedenis van het adventisme. Tell The World vertelt het meeslepende verhaal van een kleine groep boeren uit het noordoosten van de Verenigde Staten. Ze hebben de basis gelegd voor een organisatie die voorop loopt op het gebied van gezondheid, onderwijs, communicatie en bijbelinterpretatie.

De volledig gedramatiseerde breedbeeldfilm werd zowel in de zomer- als in de wintermaanden gedurende 42 dagen gefilmd met 95 acteurs, 157 crewleden en 100 figuranten. Er werden meer dan 200 scènes gefilmd en het script was 170 pagina’s lang.

De film duurt 2 uur en 34 minuten en bestaat uit 6 afleveringen.

Aflevering 1: Reluctant Preacher
Aflevering 2: Jesus is Coming
Aflevering 3: Bitter Disappointment
Aflevering 4: Faith Tested
Aflevering 5: Foundations Laid
Aflevering 6: Tell the World

Engelse ondertiteling is mogelijk. Zodra u op play heeft gedrukt, kunt u via instellingen (radar icoon) kiezen voor ondertiteling in het Engels (en een aantal andere talen, maar helaas geen Nederlands).

Jaren van planning en fondsenwerving ging vooraf aan het maken van ‘Tell The World’, de grootste productie ooit gemaakt over de geschiedenis van het adventisme. Tell The World vertelt het meeslepende verhaal van een kleine groep boeren uit het noordoosten van de Verenigde Staten. Ze hebben de basis gelegd voor een organisatie die voorop loopt op het gebied van gezondheid, onderwijs, communicatie en bijbelinterpretatie.

De volledig gedramatiseerde breedbeeldfilm werd zowel in de zomer- als in de wintermaanden gedurende 42 dagen gefilmd met 95 acteurs, 157 crewleden en 100 figuranten. Er werden meer dan 200 scènes gefilmd en het script was 170 pagina’s lang.

De film duurt 2 uur en 34 minuten en bestaat uit 6 afleveringen.

Aflevering 1: Reluctant Preacher
Aflevering 2: Jesus is Coming
Aflevering 3: Bitter Disappointment
Aflevering 4: Faith Tested
Aflevering 5: Foundations Laid
Aflevering 6: Tell the World

Engelse ondertiteling is mogelijk. Zodra u op play heeft gedrukt, kunt u via instellingen (radar icoon) kiezen voor ondertiteling in het Engels (en een aantal andere talen, maar helaas geen Nederlands).